Ako použiť tie správne predložky


Jednou z najčastejších chýb je nesprávne používanie predložiek prek, ktorými chceme vyjadriť účel (čiže namiesto na čo je to dobré sa nesprávne vyjadrujeme k čomu/pre čo je to dobré). Gramaticky správne je zvoliť predložky na, do alebo po (v závislosti od konkrétneho slovného spojenia).

Nesprávny výraz                                                  Správny výraz

vyzvať k niečomu                                                   vyznať na niečo

mať ambície pre niečo                                          mať ambície na niečo

k pitiu, k podpisu                                                   na pitie, na podpis

vzhľadom k tomu                                                   vzhľadom na to

idem pre kolegu, pre kávu                                    idem po kolegu, po kávu

uviesť príklad pre ilustráciu, pre informáciu      uviesť príklad na ilustráciu, na informáciu

návod pre vypĺňanie žiadanky                              návod na vypĺňanie žiadanky

 

Naopak nesprávne sa predložka na používa v týchto prípadoch:

 

Nesprávny výraz                                                     Správny výraz

ísť na ambulanciu                                                    ísť do ambulancie

ponuku nájdete na predajni                                   ponuku nájdete v predajni

informovať sa na možnosti liečby                          informovať sa o možnostiach liečby

 

Veľmi častou chybou je aj zamieňanie predložiek s/z a so/zo. Predložky z/zo sa viažu na genitív (z koho/z čoho). Predložky s/so sa viažu na inštrumentál (s kým/s čím). Napr. Na podujatí sme sa stretli s (s kým) kolegami z (z čoho) nového laboratória a prediskutovali sme s (s kým) nimi výsledky štúdie z (z čoho) minulého roka.

Pozor si treba dať aj pri slovnom spojení byť závislý od niekoho/niečoho alebo závisieť od niekoho/niečoho. Nesprávne sa totiž používa spojenie závislý na niečom. Spisovne správne vyjadrenie je byť závislý od rodičov, pokrok vo vede závisí od výskumu.