Ako máme správne vykať


Prejaviť úctu, byť zdvorilý, uctiť si staršieho či skúsenejšieho – to je hlavným poslaním vykania. Svoju úlohu však splní len vtedy, ak budete oslovenému vykať správne, spisovne. V tomto jazykovom okienku si jednoducho vysvetlíme, ako vyzerá vykanie v slovenčine.

Základným pravidlo, ktoré si treba pri vykaní uvedomiť, je to, že musíme použiť určitý slovesný tvar vždy v 2. osobe množného čísla. Teda Pán doktor, mohli by ste mi to ešte raz vysvetliť? Veľmi často sa totiž môžeme stretnúť s nespisovným používaním slovesa v jednotnom čísle, teda Pán doktor, mohol by ste mi to ešte raz vysvetliť? Pani, bola by ste taká láskavá?

Problematickým je aj správne použitie prídavných mien, trpných príčastí, radových čísloviek či niektorých zámen pri vykaní. Tie musia byť vždy v rovnakom rode a čísle ako je oslovená osoba. Ak vykáme mužovi, použijeme sloveso v 2. osobe množného čísla a prídavné meno v mužskom rode jednotného čísla, teda Boli ste objednaný? Ak ide o ženu, prídavné meno je v ženskom rode jednotného čísla, teda Boli ste o tom informovaná? Tieto tvary sa často zamieňajú s osloveniami skupiny ľudí, pri ktorých sa používa prídavné meno alebo trpné príčastie v množnom čísle (teda s mäkkým i na konci). Napr. Rodičia, ste pripravení na odchod?  

 

V korešpondencii (úradnej či súkromnej) sa ako prejav úcty k individuálnemu adresátovi alebo kolektívnemu adresátovi (teda skupine ľudí, napr. kolegovia, zamestnanci) píšu oslovenia Vy, Váš, Vaše s veľkým písmenom. Záleží však od typu korešpondencie, kde je vhodné tieto tvary použiť (skôr v úradných listoch, žiadostiach o zamestnanie, oslovovacích listoch a pod.)

 

Vykania v príkladoch:

Nesprávny výraz                                                  Správny výraz

Mohol by ste mi pomôcť, prosím?                        Mohli by ste mi pomôcť, prosím?

 

Vy ste prišla už včera?                                            Vy ste prišli už včera?                      

 

Ak oslovujeme jedného muža:

Boli by ste takí láskaví?                                          Boli by ste taký láskavý?

 

Ak oslovujeme jednu ženu:

Bola ste prvá, kto mi to povedal.                          Boli ste prvá, kto mi to povedal.

 

Žiadam vás o prijatie do zamestnania…              Žiadam Vás o prijatie do zamestnania…

 

Zaujímavosť:

Možno si niektorí z vás pamätajú na  to, ako sa v minulosti onikalo (rodičom sa vykalo, starým rodičom sa onikalo). Onikanie má rovnaký význam ako vykanie, používa sa pri ňom tvar slovesa v 3. osobe množného čísla, teda Starká, sú oni už doma? Dedo, poradia mi niečo?

Dnes sa už v slovenčine nepoužíva skoro vôbec. Alebo naopak – vy ešte poznáte niekoho, kto tieto tvary bežne používa?

Onikanie namiesto vykania sa stále používa v nemčine, dánčine či nórčine.