Raz, dva, tri – všetko o číslovkách


Raz, dva, tri – všetko o správnom písaní čísloviek

Pokiaľ máme v texte použiť len základnú jednoduchú číslovku, väčšinou nezaváhame. Keďže sú však číslovky ohybným slovným druhom a majú viacero druhov, môže nás ich použitie trošku potrápiť. Najčastejšie problémy mávame v týchto prípadoch:

 1. Rozlíšiť základnú a radovú číslovku v mužskom rode

Základné číslovky označujú počet, čiže odpoveď na otázku koľko. Napr. Po koľkých rokoch sa stretli? Stretli sa po piatich rokoch. Píšu sa s mäkkým i.

Radové číslovky označujú poradie, teda odpovedajú na otázku ktorý v poradí. Napr. V ktorých rokoch došlo k istej udalosti? päťdesiatych rokoch minulého storočia. Píšu sa s y. Pomôckou konkrétne pri číslovkách 5, 6, 9, 10 a vyššie je nám aj to, že spoluhlásku pred i/y vyslovujeme mäkko alebo tvrdo v závislosti od druhu číslovky (napr. šiestich, deviatym, desiatim, jedenástych).

Problém je hlavne pri rozlíšení čísloviek sedem a osem. M je obojakou spoluhláskou a jej výslovnosť jej rovnaká pri oboch druhoch čísloviek, teda spoločnosť siedmich spoločností, s prezentáciou vystúpil siedmy, vyznamenali ôsmich kolegov, systém si už vyžiadal ôsmy upgrade.

 

Užitočná pomôcka: jednoducho si číslovky sedem a osem v duchu zameňte za číslovku päť, slovné spojenie si povedzte nahlas a podľa toho, ako vyslovíte spoluhlásku t, napíšte správne i/y, teda zhodnotenie spolupráce po siedmich rokoch (v duchu si povedzte piatich a keďže jasne vyslovíte piaťich, napíšte mäkké i – ide o základnú číslovku a s mäkkým i je to správne).   

 

 1. Základné číslovky slovom alebo číslom

Výber, či napíšete číslovku slovom alebo číslom, je len na vás (podľa povahy textu). V beletrii sa používa častejšie slovné vyjadrenie, v technickej literatúre zase číselné.

Ak sa však rozhodnete napísať číslovku slovom, správne je to takto:

2 256 458 eurdva milióny dvestopäťdesiatšesťtisíc štyristopäťdesiatosem eur.

V príklade je hneď aj uvedené, ako sa správne číslovky píšu číslom. Čísla s viac ako tromi číslicami sa teda členia do skupín po troch čísliciach od poslednej číslice alebo od desatinnej čiarky doľava a jednotlivé skupiny sa oddeľujú medzerou, napr. 5 318, 38 563, 137 853 atď. Letopočty a celé čísla so 4 číslicami vo vetnej súvislosti sa píšu bez medzery, napr. na začiatku roka 2003, spoločnosť má 4000 zamestnancov.

 

 1. Písanie násobných čísloviek osobitne alebo spolu

Násobné číslovky sú tvorené od základných čísloviek pridaním:

 • raz/razy/ráz, ktoré sa píšu oddelene od číslovky – napr. jeden raz, dva razy, osem ráz, skúsiť to po prvý raz (aj s predložkou po),
 • -krát, ktoré sa píše spolu s číslovkou – napr. jedenkrát, tretíkrát, už si to druhýkrát nezopakujem, mnohokrát,
 • -násobný, ktoré sa píše spolu – napr. trojnásobný víťaz.

Špeciálnym prípadom je násobná číslovka jednorazový – pozor, píše sa s krátkym a. Spolu sa píšu aj zložené prídavné mená s číslovkou – napr. trojročný, štvorramenný, dvojdňový, trojizbový.

 

 1. Spojenie čísla so slovným vyjadrením

Číslovky je možné v texte napísať aj správnou kombináciou čísla so slovom, väčšinou tesným spojením so spojovníkom:

 • dvakrát2-krát (prípadne 2x, bez medzery),
 • 500 000500-tisíc kmeňových buniek,
 • 15 % zisk15-percentný zisk,
 • desaťnásobok10-násobok,
 • päťlitrová nádoba5-litrová nádoba,
 • 15 ml skúmavka15-mililitrová skúmavka.

Gramaticky nesprávne sa takéto spojenie používa pri spojeniach 50-te roky, v 8-mich prípadoch. Radová číslovka z tohto príkladu sa má správne písať s bodkou, teda 50. roky (prípadne slovom päťdesiate roky), a nepriamy pád základnej číslovky len jednoducho v 8 prípadoch (prípadne slovom v ôsmich prípadoch).