Spájanie bez problémov


Ak chcete vytvoriť krásny súvislý text, pri spájaní slov alebo viet do väčších celkov (teda do slovných spojení, viet a súvetí) sa bez spájacích výrazov nezaobídete. Najčastejšie sú nimi spojky, ktoré patria medzi neohybné slovné druhy a ich hlavnou úlohou je spájať slová a vety. Aby ste ich dokázali správne použiť, priblížime vám 4 najčastejšie prípady, pri ktorých dochádza ku chybám.

 

  1. Namiesto kedy použite spojku keď

Spájací výraz kedy sa v mnohých prípadoch používa nesprávne. Svoje miesto má len vo vedľajších vetách predmetových s časovým významom.

Napríklad: Nevedel, kedy sa vráti. Zisťoval, kedy príde.

(Na určenie typu vety sa pýtame otázkou: Koho, čo nevedel? Kedy sa vráti.)

 

Nesprávne sa používa v prívlastkových vetách s časovým významom. V týchto prípadoch je potrebné ho nahradiť spojkou keď.

Napríklad:       V ten deň, kedy odišiel. Nesprávne

                        V ten deň, keď odišiel. Správne

(Na určenie typu vety sa pýtame otázkou: Ktorý, aký deň? Keď odišiel.)

 

  1. Rozlíšenie kamkde

Spojka kam sa má správne používať pri spojeniach, ktoré opisujú smerovanie alebo hovoria o ešte prebiehajúcom deji.

Napríklad: Nevie, kam to má položiť. Choď, kam chceš!

 

Naopak spojka kde patrí do výpovedí, ktoré hovoria o dokončenom deji alebo mieste.

Napríklad: Miesto, kde žijem. Nikomu neprezradil, kde sa nachádza.

 

Rozdiel vo vnímaní prebiehajúceho alebo dokončeného deja si môžete najlepšie všimnúť pri ich použití v otázkach.

Príklad: Kde si? Kam ideš?

 

  1. A síce je nesprávne

Ak potrebujete vo vete vyratúvať viacero vecí, vyhnite sa nespisovnému spojkovému výrazu a síce. Namiesto neho použite spojenie a to a nezabudnite pridať pred neho aj čiarku.

 

Napríklad:  Zdravý človek má vyvinutých päť zmyslov, a to zrak, sluch, hmat, čuch a chuť.

 

  1. Nesprávne množenie spojok

Pri spájaní nie je potrebné používať viac ako jednu spojku. Hlavne v prípadoch že ako, že čo, že či, že kde, že kedy.

Napríklad:

Stále sa nás pýtali, že kedy prídeme. Nesprávne

Stále sa nás pýtali, kedy prídeme. Správne

Neodpovedali ani na otázku, že ako sa to stalo. Nesprávne

Neodpovedali ani na otázku, ako sa to stalo. Správne