Počítačový slovník – 2. časť


V tejto druhej časti počítačového slovníka nájdete veľmi často sa vyskytujúce termíny z IT oblasti a ich správne spisovné tvary.

Terminológia

  • webová stránka – používa sa na označenie základnej informačnej služby v rámci internetu. Označenie webstránka je slangové, spojenie webovská stránka nespisovné. Rovnaké pravidlo platí pre webový server (teda nie webserver/webovský server).
  • zdieľať – v kodifikačných príručkách slovenského jazyka je slovo zdieľať hodnotené ako nespisovné (je to bohemizmus zo slova sdílet). Preto je potrebné sa mu vyhýbať. Slovenské ekvivalenty sú deliť sa o informácie, šíriť informácie, sprístupňovať informácie/fotky, spoločne niečo používať, mať rovnaký názor, vzájomne si niečo vymieňať.
  • lajk, lajkovať, lajker, olajkovať (lajknúť) – všetky tieto pojmy je možné používať vo význame anglického like (páčiť sa)
  • chatovať, četovať, chat, čet – spisovné pojmy na označenie internetovej komunikácie prostredníctvom chatov
  • online, on-line – obidva zápisy sú správne
  • baner, banerová reklama – na označenie online reklamy je vhodné použiť už túto zdomácnenú podobu anglického slova banner
  • používateľ – používa sa na označenie osoby, ktorá nejakú vec (softvér, sociálnu sieť, aplikáciu) používa. Nesprávne sa označuje v tejto súvislosti pojmom užívateľ – užívateľ je právnický termín, ktorý označuje osobu, ktorá má niečo v užívaní (byt, dom, nehnuteľnosť).
  • smartfón – na označenie tzv. inteligentného telefónu je možné použiť tento tvar (namiesto pôvodného anglického smartphone)
  • vyhľadávač, prehliadač, prehľadávač – všetky tri termíny označujú softvér v našich počítačoch na prehliadanie stránok na internete (z najznámejších môžeme spomenúť Internet Explorer, Chrome, Mozilla, Opera). Najčastejšie sa používa pojem prehliadač. Najmenej často sa vyskytuje prehľadávač.