Kedy sa kamaráti spojka ako s čiarkou


Pri písaní textov či e-mailov sa často cielene vyhýbame používaniu spojky ako. Nie sme si totiž úplne istí, či sa pred ňou má písať čiarka, alebo nemá. V škole nám síce o tom čosi povedali, ale doteraz sme to akosi dobre nepochopili. Aby spojka ako úplne neupadla do zabudnutia, prinášame vám pár jasných pravidiel, kedy sa spojka ako kamaráti s čiarkou a kedy nie.

Pred spojkou ako sa čiarka píše:

  1. Ak sa ňou uvádza vedľajšia veta (nachádza sa v súvetí a spája dve vety – hlavnú a vedľajšiu). O tomto pravidle ste sa učili v škole, teda ak spája dva prísudky (slovesá).

Napríklad:

Premýšľal, ako napraviť chybu. Cítil, ako slabne. Počul ho, ako sa smeje.

 

Čiarka sa píše aj v prípade, ak ide o vetné prirovnanie (teda prirovnanie v súvetí).

Napríklad:

Je tu lepšie, ako som čakal. Brat je starší, ako som ja.

 

  1. Ak sa ňou uvádza prívlastok (prívlastok odpovedá na otázku aký, aká, aké?).

Napríklad:

Námety, ako znížiť nezamestnanosť. Nápad, ako zvládnuť návštevu dieťaťa u lekára bez stresu.

 

  1. Ak sa ňou uvádza prístavok (používa sa pri bližšom vysvetlení, uvedení príkladov).

Napríklad:

U nás rastú ihličnaté stromy, ako smrek, jedľa, borovica. 

Na vyšetrenie si prineste všetko potrebné, ako preukaz poistenca, občiansky preukaz a výmenný lístok.

 

  1. Ak sa ňou zdôrazňuje zlučovací alebo stupňovací vzťah (v tomto prípade vám pomôže fakt, že je možné spojku ako zameniť za spojku ale).

Napríklad: Nešiel do práce, ako ani k lekárovi. Nie tak jeho nadanie, ako skôr pracovitosť.

 

Pre spojkou ako sa čiarka nepíše:

  1. Ak sa spojka ako nachádza v nevetnom prirovnaní (prirovnávame dve veci).

Napríklad:

Biely ako sneh. Je rovný ako jedľa. Je to lepšie ako vlani.

 

  1. Ak sa ňou pripája tesný prívlastok (teda vymenovávanie vecí, ktoré nemožno z vety odstrániť, ak má mať veta daný význam).

Napríklad:

Z takých bylín ako mäta, šalvia, rumanček sa varí čaj. Jazyky ako slovenčina a čeština sú západoslovanské. Takí ľudia ako on a jeho brat tu majú stále dvere otvorené.

 

  1. Ak stojí spojka ako za hlavnou vetou osamotene, izolovane (bez vedľajšej vety).

Napríklad:

Pokúšala sa ti pomôcť? Nie. Nevedela ako.